Algemene Voorwaarden Atlas Outdoor Training

Atlas Outdoor Training: ingeschreven bij K.v.K. te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 67835309.
Atlas Outdoor training is gespecialiseerd in personal training, online coaching, outdoor grouptraining en voorbereiding op deelname aan obstacle runs.


ARTIKEL 1 BEGRIPPEN
De organisatie: Atlas Outdoor Training

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Atlas Outdoor Training waarin de klant, na overleg met Bruce Korthout, een schriftelijke overeenkomst aangaat voor een (personal) trainingsprogramma of een groepstrainingstraject binnen een obstacle team bij Atlas Outdoor Training.

Deelnemer: De persoon die de overeenkomst aangaat met Atlas Outdoor Training voor de (persoonlijke) begeleiding van beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en): begeleide beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die deelnemers aangaan met Atlas Outdoor Training voor (personal) training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Atlas Outdoor Training geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik, van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Atlas Outdoor Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te tonen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. De disclaimer dient volledig ingevuld en ondertekend aan Atlas Outdoor Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Atlas Outdoor Training door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS
Bij bevestiging van inschrijving zal Atlas Outdoor Training mededelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien, door welke omstandigheden dan ook, een training/activiteit niet door kan gaan, is Atlas Outdoor Training bevoegd om in overleg met de klant een ander moment in te plannen. Bij verhindering dient de klant ten minste 48 uur, voordat de training begint, zich telefonisch af te melden. De betreffende training kan dan worden verplaatst binnen 7 dagen nadat de oorspronkelijk afgezegde les plaats vindt. Atlas Outdoor Training kan ten allen tijde een training annuleren bij verhindering. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingssessie in rekening worden gebracht. Kan de training niet binnen 7 dagen ingehaald worden, dan zal de trainingssessie in rekening worden gebracht. Wanneer Atlas Outdoor Training de afspraak annuleert, zal de training op een later afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. Wanneer de deelnemer meer dan 15 minuten te laat arriveert op een les vervalt deze les.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Op Atlas Outdoor Training rust de verplichting tot het, gelet op het gestelde doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Het gestelde doel wordt bij het sluiten van de overeenkomst vastgelegd. De inhoud van activiteiten wordt bepaald door Bruce Korthout. Atlas Outdoor Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Atlas Outdoor Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
Bij elke door Atlas Outdoor Training aanvaarde opdracht is sprake van een inspanningsverplichting. Atlas Outdoor Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Deelname aan een van de activiteiten van Atlas Outdoor Training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Atlas Outdoor Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.
Atlas Outdoor Training is niet aansprakelijk wanneer bij Atlas Outdoor Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Atlas Outdoor Training is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Atlas Outdoor Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Atlas Outdoor Training aanbiedt. Atlas Outdoor Training is niet aansprakelijk wanneer Atlas Outdoor Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Atlas Outdoor Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7 ONTBINDING EN PRIJSWIJZIGING
Atlas Outdoor Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts, bij een tussentijdse prijswijziging van de kosten van de lessen in een pakket of bij een verhuizing buiten een straal van 40 kilometer van ‘s-Hertogenbosch. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Bruce Korthout.
Een lopend pakket is ten alle tijden persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Een aangekondigde prijswijziging zal ten alle tijden doorgevoerd kunnen worden, in dit geval zal ten alle tijden de optie moeten worden gegeven tussentijds het lopende abonnement stil te leggen. Eventueel te veel betaalde contributie zou dan terug gestort worden. Het ineens betalen van een pakket garandeert niet dat de prijs hetzelfde blijft, bij prijswijzigingen zou er een nieuwe factuur volgen met het resterende bedrag van de nog lopende lessen.
De deelnemer kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de betaling van niet gebruikte, verlopen of kredietlessen uit een lessenpakket. Bij het op pauze zetten van een pakket is de klant verplicht het lopende pakket voor het eind van het lopende jaar te voldoen.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN
Na het sluiten van de overeenkomst tussen deelnemer en Atlas Outdoor Training zal Atlas Outdoor Training de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Atlas Outdoor Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.
De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Atlas Outdoor Training te voldoen. Indien Atlas Outdoor Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatisch incasso wordt gestorneerd mag Atlas Outdoor Training een bedrag van € 10,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.
Op de diensten van Atlas Outdoor Training is het Btw-tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Atlas Outdoor Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel al betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Atlas Outdoor Training. Alle afspraken dienen 48 uur van te voren te worden afgezegd, de les kan dan verplaatst worden binnen 7 dagen na de geplaatste afspraak, lukt dit niet dan worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Atlas Outdoor Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer behoudt Atlas Outdoor Training zich het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren en wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemeen erkende feestdagen zullen soms de activiteiten niet door gaan. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Atlas Outdoor Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Atlas Outdoor Training.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID
Atlas Outdoor Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Atlas Outdoor Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Atlas Outdoor Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Atlas Outdoor Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Atlas Outdoor Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Atlas Outdoor Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Atlas Outdoor Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Atlas Outdoor Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant

ARTIKEL 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Atlas Outdoor Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Atlas Outdoor Training is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Atlas Outdoor Training is het Nederlands Recht van toepassing.

ARTIKEL 15 PRIVACY WETGEVING
Door gebruik te maken van de diensten van Atlas Outdoor Training geef ik uitdrukkelijk en persoonlijke toestemming voor het volgende: Dat Atlas Outdoor Training mijn gegevens mag gebruiken voor facturatie en mailing. Hierbij geef ik toestemming dat mijn Naam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Adres, Woonplaats en bankrekeningnummer gebruikt worden voor facturatie en boekhouding. Dat mijn naam, achternaam en fitnesstest scores op de site: www.atlastraining.nl openbaar gepubliceerd worden. Dat Foto's en video's gemaakt tijdens de lessen van Atlas Outdoor Training waar ik zichtbaar op ben openbaar op de site: www.atlastraining.nl en/of social media gezet mogen worden en dat deze gebruikt mogen worden voor reclame doeleinden. Dat foto's mogen worden gebruikt voor de Atlas ere muur die zich bevind in het kantoor van Atlas Outdoor Training gevestigd op klokkenlaan 358 te Den Bosch. Dat Atlas Outdoor Training mijn e-mailadres en telefoonnummer mag gebruiken om mij op de hoogte te houden van ontwikkelingen van Atlas Outdoor Training. (hierbij gelden ook gewijzigde lestijden of locaties) Atlas Outdoor Training verwerkt en bewaard jouw gegevens op de volgende manieren: Via een word bestand in een met wachtwoord beveiligde map gekoppeld aan een met wachtwoord beveiligde dropbox.- Testresultaten en aanwezigheid van klanten worden bewaard in een met wachtwoord beveiligd Excel bestand, tevens worden de resultaten en aanwezigheid indien gewenst en toestemming gegeven gepost op www.atlastraining.nl - Via de site www.rompslomp.nl op een met wachtwoord beveiligde account voor facturatie en boekhouding. Hier staan jouw gegevens in een mapje dat alleen voor jouw gegevens bedoeld is- Op de met wachtoord beveiligde telefoon van Atlas Outdoor Training.- Op papier staande disclaimers waar jouw informatie in te vinden is wordt in een map in een kast gelegd. Deze wordt bewaard op een locatie waar andere mensen niet zullen kijken. Tevens zal Bruce er zorg voor dragen dat deze informatie niet zichtbaar wordt voor anderen. Ik ben mij er tevens van bewust dat al mijn gegevens te allen tijde ingezien en/of verwijderd kunnen worden en dat dit na schriftelijk verzoek ook zal gebeuren. Door te trainen bij Atlas Outdoor Training geef ik aan dat ik deze informatie volledig begrijp en ga ik ermee akkoord dat al deze regels op mijn gegevens van toepassing zijn.

ARTIKEL 16 PRIVACYVERKLARING
Atlas Outdoor Training gevestigd aan Klokkenlaan 358 Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.atlastraining.nl Klokkenlaan 358 Den Bosch 0620970283 Bruce Korthout is de Functionaris Gegevensbescherming van Atlas Outdoor Training hij/zij is te bereiken via Brucekorthout@hotmail.com Persoonsgegevens die wij verwerken: Atlas Outdoor Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres – Bankrekeningnummer – Aanwezigheid in lessen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Contact@atlastraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Atlas Outdoor Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij je af te leveren - Atlas Outdoor Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Atlas Outdoor Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atlas Outdoor Training) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Atlas Outdoor Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: alle persoonsgegevens die Atlas Outdoor training bezit > 5 jaar > om boekhouding en facturatie goed uit te kunnen voeren, tevens om bij wens de naam en achternaam te gebruiken om in onze deelnemerslijst op de site te kunnen verwerken. Delen van persoonsgegevens met derden Atlas Outdoor Training deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atlas Outdoor Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Atlas Outdoor Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atlas Outdoor Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Contact@atlastraining.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Atlas Outdoor Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Atlas Outdoor Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Contact@atlastraining.nl. Atlas Outdoor Training heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.- Wachtwoorden op gebruikte computers en internet toepassingen- Het opbergen en opruimen van geschreven documenten op plaatsen waar anderen er niet bij kunnen.

ARTIKEL 17 DISCLAIMER
Disclaimer voor www.atlastraining.nl Bruce Korthout (Kamer van Koophandel: 67835309), hierna te noemen B. Korthout, verleent u hierbij toegang tot www.atlastraining.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. B. Korthout behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.atlastraining.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bruce Korthout. Beperkte aansprakelijkheid B. Korthout spant zich in om de inhoud van www.atlastraining.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.atlastraining.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B. Korthout. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.atlastraining.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.atlastraining.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B. Korthout nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij B. Korthout. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B. Korthout, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.